Witam na mojej
stronie.

Zapraszam do obejrzenia i zapoznania się z moją ofertą
Zobacz więcej

Biografia

Łukasz Długosz is critically acclaimed as one of the most prominent flutists. He is the Polish flutist who has been awarded the greatest number of prizes in history.

He is a graduate of soloist studies at the Hochschule für Musik und Theater in Munich, as well as master studies at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse in Paris and the Yale University in New Haven.

Not only is he a prizewinner at all the Polish flute competitions but also claimed top prizes at several international ones, among them such prestigious contests as the 8th Jean Pierre Rampal Flute Competition in Paris, the 3rd Carl Nielsen International Flute Competition in Odense, the 1st Theobald Böhm International Flute Competition in Munich, and the 5th International Flute Competition Leonardo de Lorenzo in Viggiano.

He performs in concerts as a soloist and as a chamber musician both in Poland and abroad working with many renowned orchestras. As a soloist he played among others at the Musikverein Goldener Saal and the Wiener Konzerthaus in Vienna, the Konzerthaus Berlin in Berlin, the Gasteig Carl Orff  Saal and the Herkulessaal in Munich. He performed under such star conductors as Zubin Mehta, James Levine, Mariss Jansons, Jerzy Maksymiuk or Jacek Kaspszyk. On multiple occasions, he has been invited by Krzysztof Penderecki himself to perform the flute concerto under the composer’s baton.

In 2010, Łukasz Długosz had his recording debut with the London Symphony Orchestra performing the flute concerto by Michael Colina. The artist has made many archival radio and TV recordings in Poland and abroad achieving an array of prizes that have been highly acclaimed by Polish and European critics including the International Classical Music Award (ICMA) prize.

Time and again, his concerts have been broadcast by the most important radio stations such as BBC Radio 3, NDR, SWR, BR4, Deutschland Radio Kultur, Polish Radio 2, Radio France, and RMF Classic. He is credited with numerous first performances of Polish and foreign composers such as Enjott Schneider, Paweł Mykietyn, Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Piotr Moss, Michael Colina and many others.

He is a juror at many Polish and international flute competitions, teaches numerous master programmes all over the world, and represents Poland at international flute conventions.

Łukasz Długosz has been nominated twice for Paszport Polityki (Polityka’s Passport) and Gwarancja Kultury by TVP Kultura (the Guarantee of Culture Award). For his artistic achievements, he received many prizes and scholarships, among others, the Gasteig Musikpreis, Zeit-Preis, Deutsche Stiftung Musikleben, and the Polish Minister of Culture and Heritage Award. Łukasz Długosz was awarded the Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (Medal for Merit to Culture Gloria Artis) for his outstanding cultural activity and promotion of the Polish culture.

ŁUKASZ DŁUGOSZ uznany przez krytyków za jednego z najwybitniejszych flecistów. Jest również najliczniej uhonorowanym w historii polskim flecistą.

Absolwent studiów solistycznych w Hochschule für Musik und Theater w Monachium oraz studiów mistrzowskich w Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse w Paryżu oraz w Yale University w New Haven.

Jest laureatem wszystkich ogólnopolskich konkursów fletowych oraz zdobywcą czołowych nagród na kilkunastu konkursach międzynarodowych w tym tak prestiżowych jak: 8.Międzynarodowy Konkurs Fletowy im. Jean Pierre Rampala w Paryżu, 3.Międzynarodowy Konkurs Fletowy im. Carla Nielsena w Odense, 1.Międzynarodowy Konkurs Fletowy im. Theobalda Böhma w Monachium oraz 5.Międzynarodowy Konkurs Fletowy im. Leonardo de Lorenzo w Viggiano.

Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i za granicą. Współpracuje z wieloma renomowanymi orkiestrami. Jako solista występował m.in.: w Musikverein Goldener Saal oraz Konzerthaus we Wiedniu, Konzerthaus w Berlinie, Gasteig Carl Orff Saal oraz Herkulessaal w Monachium. Grał pod batutą takich gwiazd jak Zubin Mehta, James Levine, Mariss Jansons, Jerzy Maksymiuk czy Jacek Kaspszyk. Jest wielokrotnie zapraszany do wykonania koncertu fletowego Krzysztofa Pendereckiego pod batutą kompozytora.

W 2010 roku Łukasz Długosz miał swój debiut fonograficzny z London Symphony Orchestra z którą nagrał płytę z koncertem fletowym Michaela Colina. Artysta dokonał wielu nagrań archiwalnych, radiowych i telewizyjnych w kraju i za granicą. Jego liczne nagrania płytowe zostały bardzo wysoko ocenione przez krytykę polską i europejską oraz otrzymał szereg nagród fonograficznych w tym nagrodę International Classical Music Award (ICMA).

Jego koncerty były wielokrotnie transmitowane przez najważniejsze rozgłośnie radiowe takie jak: BBC Radio 3, NDR, SWR, BR4, Deutschland Radio Kultur, Polskie Radio 2, Radio France, RMF Classic.

Na swoim koncie ma szereg prawykonań kompozycji polskich i zagranicznych twórców m.in.: Enjott Schneider, Pawła Mykietyna, Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, Piotra Mossa, Michaela Colina i wielu innych.

Jest jurorem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów fletowych. Prowadzi kursy mistrzowskie na całym świecie. Reprezentuje Polskę na licznych międzynarodowych konwencjach fletowych.

Łukasz Długosz był dwukrotnie nominowany do Paszportów Polityki  oraz nagrody Fryderyki i Gwarancje Kultury TVP Kultura. Za swoje osiągnięcia artystyczne otrzymał szereg prestiżowych nagród i stypendiów m.in.: Gasteig Musikpreis, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zeit-Preis, Deutsche Stiftung Musikleben.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, przyznał artyście statuetkę Orfeusz 2016 za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie  wykonawstwa muzyki fletowej, w tym dzieł kompozytorów polskich.

Za wybitną działalność kulturalną i promocję kultury polskiej Łukasz Długosz został odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Łukasz Długosz  wurde durch die Kritiker als einer der hervorragendsten Flötisten anerkannt. Er ist auch der in der Geschichte am meisten ausgezeichnete polnische Flötist.

Łukasz Długosz ist Absolvent des Solostudiums an der Hochchschule für Musik und Theater in München und des Meisterstudiums am Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse in Paris sowie an der Yale University in New Haven.

Außerdem ist er Laureat aller polnischen Wettbewerbe für Föte und Gewinner der Hauptpreise an zahlreichem internationalen Wettbewerben, darunter an prestigösen Wettbewerben wie am 8. Internationalen Jean Pierre Rampal Wettbewerb für Flöte in Paris, am 3. Internationalen Carl Nielsen Wettbewerb für Flöte in Odense, am 1. Theobald Böhm Wettbewerb für Flöte in München und am 5. Leonardo de Lorenzo Wettbewerb für Flöte in Viggiano.

Łukasz Długosz gibt Konzerte als Solist und Kammermusiker im In-und Ausland und arbeitet mit vielen renommierten Orchestern zusammen. Als Solist trat er u.a. in der Musikverein Goldener Saal sowie im Konzerthaus in Wien, im Konzerthaus in Berlin, Gasteig Carl Orff Saal und im Herkulessaal in München auf.

Er spielte unter der Leitung von Stars wie Zubin Mehta, James Levine, Mariss Jansons, Jerzy Maksymiuk oder Jacek Kaspszyk und wurde mehrmals zur Ausführung des Konzerts für Flöte von Krzysztof Penderecki unter der Leitung dieses Komponisten eingeladen.

Im Jahr 2010 hatte Łukasz Długosz sein phonographisches Debüt mit dem London Symphony Orchestra, mit dem er eine Platte mit dem Konzert für Flöte von Michael Colina aufgenommen hat. Der Künstler realisierte zahlreiche Archiv-, Radio- und Fernsehaufnahmen im In- und Ausland. Seine zahlreichen Plattenaufnahmen wurden durch polnische und europäische Kritiker sehr hoch bewertet und mit vielen phonographischen Preisen, darunter den Preis International Classical Music Award (ICMA) ausgezeichnet.

Seine Konzerte wurden mehrmals durch die wichtigsten Radiosender wie : BBC Radio 3, NDR, SWR, BR4, Deutschland Radio Kultur, Polskie Radio 2, Radio France, RMF Classic übertragen.

Auf seinem Konto hat er zahlreiche Uraufführungen von Kompositionen polnischer und ausländischer Autoren u.a. : Enjott Schneider, Paweł Mykietyn, Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Piotr Moss, Michael Colina und von vielen anderen

Łukasz Długosz ist Juror an polnischen und internationalen Wettbewerben für Flöte und leitet Meisterlehrgänge auf der ganzen Welt. Łukasz Długosz vertitt Polen an zahlreichen internationalen Konventionen für Flöte.

Außerdem wurde er zweimal für den Preis Paszport (Pass) der Zeitschrift Polityka und für den Preis Gwarancje Kultury (Garantie für Kultur) von TVP Kultura nomminiert. Für seine künstlerischen Leistungen hat er viele prestigöse Preise und Stipendien, u.a. den Gasteig Musikpreis, den Preis des Ministers für Kultur und Nationalerbe, den Zeit-Preis der Deutschen Stiftung Musikleben erhalten.

Für seine hervorragende Kulturtätigkeit und Förderung der polnischen Kultur, wurde Łukasz Długosz mit der Gloria Artis Medaille für kulturelle Verdienste ausgezeichnet.

Łukasz Długosz considéré par les critiques comme l’un des plus grands flûtistes. Il est également le flûtiste polonais le plus souvent honoré.

Diplomé d’etudes en solo en Hochschule für Musik und Theater de Munich et des études de maître au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et à l’Université de Yale à New Haven.

Il est lauréat de tous les concours de flûte nationaux en Pologne et a remporté les premiers prix de plusieurs concours internationaux, y compris si prestigieux  comme 8ème International Concours Flûte de Jean-Pierre Rampal à Paris, 3ème International Concours Flûte de Carl Nielsen à Odense, 1er Internatianal Concours Flûte de Theobald Böhm à Munich et 5ème International Concours Flûte de  Leonardo de Lorenzo à Viggiano.

Il se produit en tant que soliste et musicien de chambre en Pologne et à l’étranger. Il joue avec des orchestres les plus connus dans le monde entier. En tant que soliste, il a joué entre autres: en  Carnegie Hall à New York, Musikverein-Goldener Saal et le Konzerthaus de Vienne, Konzerthaus à Berlin, Gasteig Carl Orff Saal et la Herkulessaal de Munich. Il a joué sous la baguette des célébrités telles que Zubin Mehta, James Levine, Mariss Jansons, Jerzy Maksymiuk et Jacek Kaspszyk. Il est fréquemment invité à jouer un concert de flûte de Krzysztof Penderecki, sous la direction du compositeur.

En 2010, Łukasz Długosz a fait ses débuts phonographiques avec le London Symphony Orchestra avec lequel il a enregistré un album du concert de flûte de Michael Colina. L’artiste a fait de nombreux enregistrements de radio et de télévision en Pologne et à l’étranger. Ses nombreux enregistrements ont été très bien notés par les critiques polonais et européens, il a reçu plusierus prix, dont le plus prestigieux est celui de IMCA.

Ses concerts ont été diffusés par les plus grandes stations de radio telles que BBC Radio 3, NDR, SWR, BR4, Deutschlandradio Kultur, Radio Polonaise 2, Radio France, RMF Classic.

Sur son compte on peut trouver plusieurs créations de compositions des artistes polonais et étrangers entre autres: Enjott Schneider, Paweł Mykietyn, Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Piotr Moss, Michael Colina et beaucoup d’autres.

Il est invité souvent pour participer à de nombreux jurys des concours de flûte polonais et internationaux. Il dirige des classes de maître dans le monde entier. Il représente également la Pologne à de nombreuses conventions internationales de flûte.

Łukasz Długosz a été deux fois nominé pour le Prix des Passports de Politique et de prix des Garanties de Culture TVP Kultura. Pour ses réalisations artistiques il a reçu plusieurs bourses et des prix prestigieux entre autres : Gasteig Musikpreis, Prix du Ministre de la Culture et du Patrimoine National, Zeit-Preis, Deutsche Stiftung Musikleben.La télévision polonaise a fait un film sur l’artiste. Ce film a été diffusé par les chaînes TVP1 et TVP Polonia.Pour ses exceptionnelles activités culturelles et la promotion de la culture polonaise Łukasz Długosz a reçu le Gloria Artis et en 2015 il a reçu International Classical Music Award (ICMA).

Muzyka

Galeria

Kontakt

Zapraszam do kontaktu